Už kaimynų gudrybes mokėsime visi?

Už kaimynų gudrybes mokėsime visi?


Kalbėsime apie naują šilumos tiekėjų „išradimą“. Mūsų monopolininkai, nenorėdami vargintis dėl skolininkų (ar kiaurų vamzdžių?), už centralizuotai tiekiamą šilumą ir karštą vandenį nusprendė pastarųjų nepriemokas išieškoti iš jų kaimynų, t. y. tos daugumos savo vartotojų, kurie sąžiningai ir laiku apmoka šias sąskaitas.


Tad nemažai mūsų daugiabučių gyventojų jau gauna sąskaitas su keista eilute „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“. Tarsi to būtų maža, minėtas sąskaitas gauna ir emigrantai, kurie oficialiai deklaravo savo išvykimą ir kurių butai yra tušti, užsuktais vandens ir dujų čiaupais ir be elektros. Maža to, ta pati „gudragalviška“ eilutė atsirado sąskaitose ir tų mūsų tautiečių, kurių būstuose sumontuoti skaitikliai, duomenis perduodantys nuotoliniu būdu.


Štai taip: kam vargti su tais skolininkais, kreiptis į teismus, perduoti jų skolas antstoliams, kai galima tas skolas išdalyti visiems mokantiesiems už paslaugas. Kas perims šią šilumos tiekėjų iniciatyvą? Prekybos, elektros, dujų tiekimo tinklai, bankai, draudimo bendrovės – gal ir jie sąskaitose ar čekiuose „įkurdins“ tokias pat eilutes?


Už skolininkus mokėti neprivalome

Taurintas RUDYS, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas:


– Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnis nustato, kad daugiabučiame name suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos prietaisų rodmenis, paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) rekomenduojamus ar su ja suderintus paskirstymo metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

REKLAMA


Taigi šilumos tiekėjas kiekvienam vartotojui daugiabučiame name turi apskaičiuoti mokėtinas sumas pagal vartotojui šilumos paskirstymo metodais priskirtą šilumos kiekį. Žiniasklaidoje minimas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu taip pat yra nustatomas pagal šilumos paskirstymo metodus. Tačiau įsiskolinusių ar nemokių vartotojų sunaudota šiluma negali būti išdalijama kitiems namo vartotojams.
Vartotojų skundus dėl mokėjimo už energiją Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas priskiria nagrinėti VKEKK. Todėl jeigu vartotojams dėl sąskaitose apskaičiuotų mokesčių ar pateiktos informacijos pagrįstumo kyla neaiškumų, jie gali kreiptis į minėtą komisiją.

Išeitis – visuotinė nuotolinė sistema


Vytautas STASIŪNAS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas:


– Visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį pagal VKEKK rekomenduojamus taikyti šilumos paskirstymo metodus. Šilumos kiekis, sunaudotas karštam vandeniui ruošti, nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo įrengto apskaitos prietaiso, esančio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį (šilumokaitį), rodmenis, padaugintus iš VKEKK nustatytų šilumos sąnaudų vienam kubiniam metrui geriamojo vandens pašildyti.

REKLAMA


Gyventojai už karštą vandenį atsiskaito pagal jų butuose esančių karšto vandens skaitiklių rodmenis – deklaruoja šilumos tiekėjui savo karšto vandens suvartojimą. Dėl to, kad gyventojai deklaruoja savo karšto vandens suvartojimą bet kurią mėnesio dieną, dažnai netiksliai arba sąmoningai nenurodo viso bute suvartoto karšto vandens kiekio, susidaro gyventojų deklaruotų rodmenų ir įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenų neatitiktis. Šis skirtumas lemia suvartotos šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu, tad jis pagal naują VKEKK patvirtintą tvarką yra išdalijamas gyventojams sumokėti pagal jų butų plotą. Jei skirtumas yra su minuso ženklu, reiškia, kad yra gyventojų permoka ir ši suma atitinkamai jiems grąžinama.


Kad gyventojams netektų mokėti už šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu ar šis mokestis būtų minimalus, būtina įrengti visų pastate esančių skaitiklių rodmenų nuskaitymo sistemą, kuri leistų tuo pačiu metu, t. y. paskutinę mėnesio dieną, tą pačią valandą, nuotoliniu telemetriniu būdu nuskaityti visų butuose esančių karšto vandens skaitiklių, įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir geriamojo vandens skaitiklio, esančio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis.


Kol kas tik nedidelėje dalyje daugiabučių yra įrengta nuotolinė įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens skaitiklių butuose rodmenų nuskaitymo sistema. O geriamojo vandens tiekėjas apskritai niekur nėra įrengęs nuotolinės geriamojo vandens skaitiklių, esančių prieš šilumokaičius, duomenų nuskaitymo sistemos.


VKEKK pati ir sukūrė šią problemą


Algirdas STUMBRAS, buvęs ilgametis energetikas:


– Nuo šių metų rugpjūčio minėta komisija pakeitė tvarką, kaip daugiabučių namų gyventojams atsiskaityti už tą karšto vandens dalį, kuri „prapuola“, t. y. įvadinio skaitiklio ir namo gyventojų butuose esančių skaitiklių rodmenų skirtumą. Anksčiau šį skirtumą šilumos tiekėjai kompensuodavo vasarą gyventojams padidindami mokestį už gyvatuką, o žiemą – už šildymą. Dabar VKEKK šilumininkams uždraudė taip elgtis ir mokestį už tą „prapuolantį“ karštą vandenį įpareigojo pateikti gyventojams sąskaitose atskira eilute. Tai ir supykdė žmones. Nes tam, kad nebūtų šio mokesčio, reikia įgyvendinti tris sunkiai įgyvendinamas sąlygas.


Pirma, visi namo gyventojai vienu metu paskutinę mėnesio dieną privalo užfiksuoti tuos rodmenis. Antra, visi skaitikliai turi veikti be jokių paklaidų. Trečia, ir šilumos tinklai, ir šalto vandens tiekėjai turi vienu metu kiekviename daugiabutyje užfiksuoti skaitiklių duomenis. Neįvykdžius bent vienos iš šių sąlygų įvadinio skaitiklio ir skaitiklių gyventojų butuose rodmenų skirtumas bus. Tad ši VKEKK įvesta metodika nesumažina mokesčių už karštą vandenį ir tik kiršina žmones: neva skirtumas atsiranda dėl nesąžiningų kaimynų. Nors papildomos mokėtinos sumos nėra didelės, neigiamų emocijų sukelia labai daug.