Savivaldybėms dar vienus metus numatoma leisti nepanaudotas lėšas skirti švietimo pagalbai

Savivaldybėms dar vienus metus numatoma leisti nepanaudotas lėšas skirti švietimo pagalbai


Seimas pradėjo svarstyti švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus pristatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sudaryti prielaidas savivaldybėms ir toliau dalį nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai mokėti skirti švietimo pagalbai.


Švietimo pagalba yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Savivaldybėms pavesta vykdyti švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimo ir koordinavimo funkciją.


Nuo 2019 m. sausio 1 d. laikinai leista dalį nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai mokėti naudoti švietimo pagalbai.


Teikiamomis pataisomis siūloma dar vienerius metus (2020 metais) suteikti teisę savivaldybėms dalį nepanaudotų savivaldybių biudžetų lėšų piniginei socialinei paramai mokėti skirti socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti. „Tai prisidės prie patyčių prevencijos, ugdymo sąlygų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams užtikrinimo, bendro mokyklų mikroklimato gerinimo“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.


Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 64 Seimo nariai, prieš – 3, susilaikė 17 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete, papildomu – Biudžeto ir finansų komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 21 d.