Teisininko patarimai: kondicionierių įrengimas, notarines tvarka sudarytas testamentas ir informacijos reikalavimas

Teisininko patarimai: kondicionierių įrengimas, notarines tvarka sudarytas testamentas ir informacijos reikalavimas


Tėvo pavardė – visiems jo vaikams


Mano sutuoktinis susilaukė vaiko su kita moterimi. Norėčiau sužinoti, ar be mano raštiško sutikimo ir žinios jis gali suteikti pavardę tam vaikui?


Tikrai taip, tai yra jo teisė ir netgi pareiga. Taip pat tėvui yra numatyta pareiga rūpintis savo vaiku iki jo pilnametystės.


Norint įrengti kondicionierių reikia bendraturčių sutikimo


Gyvename 18 butų dviaukščiame name, antrame aukšte. Pirmojo aukšto gyventojai ant lauko sienos pakabino apie 70–80 cm ilgio, 50 cm pločio ir 65 cm aukščio kondicionierių. Jo atstumas nuo mūsų lango – apie 1 m. Per karščius, kai kondicionierius įjungiamas, turime užsidaryti langus, nes prietaisas ūžia ir skleidžia nemalonų kvapą. Kai lyja, lašai barbena į skardinį kondicionieriaus korpusą ir trukdo miegoti. Ar norint įrengti tokį kondicionierių reikia kokio nors specialaus leidimo ar kitų gyventojų sutikimo? Ar įstatymai leidžia kondicionierius kabinti, kur nori?


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė“ 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Be jokios abejonės, šis apibūdinimas apima ir išorines namo sienas. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, ir jis turi vieną balsą.

REKLAMA


Taigi iš to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad norint ant išorinės namo sienos įrengti kondicionierių reikia bendraturčių sutikimo. Taip pat tai reiškia, kad nesant bendraturčių sutikimo kondicionierius yra įrengtas neteisėtai. Jeigu tai pažeidžia jūsų teises, drąsiai reikalaukite, kad šis pažeidimas būtų pašalintas.


Geriausias sprendimas – notarine tvarka sudarytas testamentas


Norėčiau testamentu palikti savo butą ir nedideles santaupas vienam iš vaikų. Kaip jį apsaugoti nuo kitų vaikų teisinio persekiojimo, kuris gali įsiplieksti po mano mirties? Gal reikėtų gauti medikų pažymą, kad esu sveiko proto? Ar yra kitų motyvų užginčyti testamentą, išskyrus psichikos būklę?


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.15 straipsnio „Testamentinis veiksnumas“ nustatyta, kad testatorius gali sudaryti testamentą tik pats ir kad testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Taip pat Civiliniame kodekse teigiama, kad testamentą testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo. Įprastinis suinteresuotų įpėdinių įkalbinėjimas ar prašymas sudaryti jiems palankų testamentą nelaikomi prievarta ir neturi įtakos testamento galiojimui.


Taigi, jeigu testamentas bus sudarytas nepažeidžiant minėtų sąlygų, tuomet kiti jūsų vaikai tikrai neturės jokių galimybių užginčyti sudarytą testamentą. Taip pat jūs neturite jokios galimybės atimti iš kitų savo vaikų teisę kreiptis į teismą ir ginčyti testamentą, jūs tik galite visiškai sumažinti testamento užginčijimo riziką testamentą sudariusi notarine tvarka.

REKLAMA


Drąsiai reikalaukite informacijos


Savo daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko paklausėme, koks jo atlyginimas. Išgirdome atsakymą: „Įstatymas draudžia sakyti.“ Paklausėme, kiek yra sukaupta kaupiamųjų lėšų? Atsakė: „Kokiu tikslu jums reikia žinoti?“ Išsisuko ir tada, kai klausėme, kokia yra mokesčių už paslaugas skaičiavimo metodika, kaip nustatomas vienokios ar kitokios paslaugos mokesčio dydis. Ar turi teisę pirmininkas viską slėpti? Kaip mums sužinoti atsakymus?


Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę:


1) be balsavimo teisės dalyvauti bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais;


2) įstoti į bendriją;


3) įstatymų nustatyta tvarka disponuoti jiems priklausančia bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų dalimi;


4) gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas;


5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus;


6) be kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir kreipdamiesi į bendriją raštu reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų atlyginti patirtas išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje;7) apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka;


8) susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis;


9) įgalioti kitą asmenį atstovauti jų interesams palaikant santykius su bendrija ir jos valdymo organais dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų naudojimo, valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, nurodydami įgaliojimo terminą, teisių ir pareigų apimtį. Šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;


10) įgyvendinti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.
Kaip matote, įstatyme bendrijos nariams yra numatyta teisė sužinoti atsakymus į jūsų pateiktus klausimus, todėl jūs turite teisę gauti jums rūpimą informaciją, o bendrijos vadovybė privalo jums ją pateikti. Įstatymo nustatyta, kad visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Tad drąsiai reikalaukite iš bendrijos pirmininko jums rūpimos informacijos, jis privalo ją suteikti.