Netektis – vienoda, našlių pensija – skirtinga

Netektis – vienoda, našlių pensija – skirtinga


Iš „Sodros“ biudžeto lėšų našlių pensijos pernai buvo mokamos 217 318 gavėjų, o vidutinė tokia pensija sudarė 22,33 euro. Deja, ne visi gavėjai gauna vienodo dydžio našlių pensijas – jų dydį lėmė sutuoktinio mirties data.


Dr. Antanas PETRAUSKAS, socialinių problemų analitikas


Iš „Sodros“ biudžeto lėšų našlių pensijos pradėtos mokėti nuo 1995 m. sausio 1 d., įsigaliojus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymui. Senatvės ar invalidumo pensininkui mirus, našlių pensija buvo apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos senatvės ar invalidumo pensijos dydį, netaikant III grupės invalidumo pensijos mažinimo ir neįskaitant į pensijos dydį I grupės invalidumo pensijos priedo. Asmeniui, turinčiam teisę gauti našlių pensiją, skirta ši pensija sudarė 50 proc. nurodytu būdu apskaičiuotos pensijos dydžio.


1997 m. liepos 1 d. įsigalioję minėto įstatymo pakeitimai teisę gauti našlių pensiją suteikė ir asmenims, kurių sutuoktiniai mirė iki 1995 m. sausio 1 d. Tokią teisę turintiems asmenims skiriamos našlių pensijos dydį sudarė 25 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos.

REKLAMA


Išaugus našlių pensijų gavėjų gretoms, nuo 1997 m. liepos 1 d. už po 1995 m. sausio 1 d. mirusius asmenis pradėtos skirti 20 proc. minėtu būdu apskaičiuotos pensijos dydžio našlių pensijos, t. y. 2,5 karto mažesnės. Na, o našlių pensijos, paskirtos nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. birželio 30 d. už mirusius po 1995 m. sausio 1 d. asmenis, toliau buvo mokamos 1997-ųjų birželio pensijos dydžio. Didinti šių pensijų nebuvo galima tol, kol mokėtina pensija ims viršyti 1997 m. birželio našlių pensijos dydį.


Nuo 2007 m. sausio 1 d. skiriamos našlių pensijos dydį susiejus su nauju rodikliu – našlių pensijos baziniu dydžiu, iki tol paskirtų našlių pensijų dydžiai nebuvo didinami tol, kol mokėtina našlių pensija viršijo Vyriausybės patvirtintą našlių pensijos bazinį dydį.


Taip iki 2007 m. sausio 1 d. buvo įteisinti trys našlių pensijos dydžiai, t. y. teisę į našlių pensiją turinčiam asmeniui skiriamos našlių pensijos dydis priklausė ne tik nuo sutuoktinio mirties datos, bet ir nuo tokios pensijos dydį reglamentuojančių minėto įstatymo nuostatų.

REKLAMA


Kadangi našlių pensijos baziniu dydžiu buvo patvirtintas ketvirtadalis valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, nuo 2007 m. sausio 1 d. iki tol mokėtos našlių pensijos, susietos su šiuo dydžiu, ir pirmą kartą skiriamos našlių pensijos tapo vienodo dydžio, o didesnės už našlių pensijos bazinį dydį liko tik iki minėtos datos paskirtos našlių pensijos, sudarančios 50 arba 20 proc. nurodytu būdu apskaičiuotos pensijos dydžio.


Pastarųjų našlių pensijų didinimas buvo negalimas tol, kol jų dydžiai viršijo našlių pensijos bazinį dydį. Jei iki 2007 m. sausio 1 d. paskirta našlių pensija viršijo minėtą bazinį dydį, asmeniui toliau buvo mokama 2006 m. gruodį jo gauto dydžio našlių pensija. Šia nuostata buvo vadovaujamasi iki šių metų sausio 1 d., t. y. iki Socialinio draudimo pensijų įstatymo, pakeitusio iki tol taikytą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, įsigaliojimo.


Teisė gauti našlių pensiją


Naujasis įstatymas teisę gauti našlių pensiją suteikia mirusio (paskelbto mirusiu) asmens sutuoktiniui, jeigu asmuo mirties (paskelbimo mirusiu) dieną atitiko šias dvi sąlygas: 1) buvo įgijęs teisę gauti netekto darbingumo ar senatvės pensiją (atsižvelgiant į mirusiojo (paskelbto mirusiu asmens) amžių) arba gavo vieną iš šių pensijų; 2) minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti įgijo dirbdamas mūsų valstybės, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių įmonėse, įstaigose ar organizacijose (išskyrus asmenis, iki mirties gavusius pensiją, paskirtą pagal iki 1994 m. gruodžio 31 d. galiojusius teisės aktus, bei politinius kalinius ir tremtinius, kurie dalį stažo įgijo kalinimo metu ar tremtyje).Beje, šios sąlygos skiriant našlių pensiją asmens, mirusio iki 1991 m. birželio 1 d., sutuoktiniui netaikomos.


Taigi, jeigu asmuo mirties (paskelbimo mirusiu) dieną atitiko nurodytas sąlygas (išskyrus išimtis, kai šios sąlygos nėra būtinos), teisę gauti našlių pensijų turi šie asmenys: 1) sulaukę senatvės pensijos amžiaus našlė ar našlys (šiemet moterų šis amžius yra 62 m. 4 mėn., vyrų – 63 m. 8 mėn.), neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu; 2) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) našlė ar našlys, jeigu atitinka vieną iš šių sąlygų: a) buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus po sutuoktinio mirties; b) buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) tuo metu, kai slaugė mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais), taip pat mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I invalidumo grupė), jei šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (invalidais), iki jiems sukako 18 metų.


Dera žinoti, kad našlė ar našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti našlių pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip vieni metai. Na, o po našlių pensijos skyrimo darbingais pripažintiems našlei ar našliui teisė gauti našlių pensiją išlieka, jeigu jie vėl pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais nepraėjus 3 metams nuo dienos, kurią jiems buvo nutrauktas našlių pensijos mokėjimas.

REKLAMA


Jeigu našlė ar našlys senatvės pensijos amžiaus sulaukia našlių pensijos gavimo laikotarpiu, teisė gauti jiems paskirtą ir iki pat senatvės pensijos amžiaus sukakties mokėtą našlių pensiją išlieka iki gyvos galvos.


Pensijos dydis ir mokėjimas


Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta, kad nuo šių metų sausio 1 d. skiriamų našlių pensijų dydžio matas yra našlių pensijos bazinis dydis – 21 euras. Šis dydis nuo kiekvienų metų sausio 1 d. turi būti indeksuojamas pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir „Sodros“ tarybos patvirtintą indeksavimo koeficientą. Šiemet taikomas 1,0694 dydžio indeksavimo koeficientas.


Našlei ar našliui, turintiems teisę gauti našlių pensiją, tokia pensija skiriama našlių pensijos bazinio dydžio. Taigi nuo šių metų sausio 1 d. našlių pensija lygi 22,46 (21 x 1,0694) euro.


Tiesa, našlių pensijos, paskirtos iki 2007 m. sausio 1 d., gavėjams ir toliau bus mokamos 2017 m. gruodžio dydžio, jo neindeksuojant ir jokiu kitu būdu nedidinant tol, kol našlių pensijos bazinis dydis ims viršyti mokamos našlių pensijos dydį. Kai minėtas bazinis dydis ims viršyti asmeniui mokamos našlių pensijos dydį, jam toliau bus mokama našlių pensijos bazinio dydžio našlių pensija.


Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti kelias našlių pensijas, jų pasirinkimu būtų skiriama ir mokama tik viena iš šių pensijų – valstybinė arba „Sodros“.


Dera žinoti, kad našlei ar našliui našlių pensija nebūtų skiriama, o jau paskirtos pensijos mokėjimas būtų nutrauktas jiems dar kartą susituokus. Be to, našlių pensija nebūtų skiriama, o paskirtosios mokėjimas būtų nutrauktas asmeniui, teismo nuosprendžiu pripažintam kaltu dėl tyčinio asmens, už kurį ši pensija skiriama ir mokama, gyvybės atėmimo.


Dėl našlių pensijos skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios (deklaruotos) vietos „Sodros“ teritorinį skyrių. Sprendimas dėl tokios pensijos skyrimo būtų priimtas remiantis šiais dokumentais: asmens prašymu, asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, mirusio asmens įgytą pensijų draudimo stažą patvirtinančiais dokumentais (jei asmuo dar negavo pensijos), santuokos liudijimu, mirties liudijimu, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma (jeigu teisė gauti našlių pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo).

REKLAMA


Jis turėtų būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais būtinais dokumentais gavimo dienos. Paskirta pensija būtų mokama už einamąjį mėnesį nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki kreipimosi dėl našlių pensijos skyrimo dienos.


Daugiau svarbių, įdomių ir naudingų temų - žurnale SAVAITĖ  • Paskutiniai numeriai

  • Savaitė - Nr.: 15 (2024)

    Savaitė - Nr.: 15 (2024)