Tik tai, kas svarbu mūsų skaitytojams

Tik tai, kas svarbu mūsų skaitytojams


Per platūs užmojai


Kokie darbai įeina į namo renovacijos sąvoką? Vienas namo gyventojas norėtų „su renovacijos vėliava“ vykdyti grandiozinį sumanymą. Virš mūsų 9 aukštų namo yra vadinamasis techninis aukštas. Patalpos jame yra apie pusantro (gal kiek daugiau) metro aukščio. Kaimynas siūlo pakelti stogą ir ten įrengti butus, kuriuos vėliau bendrija galėtų parduoti. Pinigų tam, aišku, nėra, jis norėtų tai daryti kartu su namo renovacija. Ar tai būtų teisėta, ar išvis yra galimybė atlikti kapitalinę pertvarką daugiabutyje?


Valstybė remia tik energinį efektyvumą didinančias priemones. Tai šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarka ar keitimas, šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarka, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir pan.) įrengimas, vamzdynų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daviklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarka, keitimas ar įrengimas, stogo šiltinimas, taip pat naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą; balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, rūsio perdangos šiltinimas, liftų atnaujinimas (modernizavimas) ir t. t.

REKLAMA


Taip pat remiamas ir kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos), taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas. Sąrašas sutrumpintas, bet galima susidaryti vaizdą, kokie yra renovacijai priskiriami darbai. Jiems ne tik teikiama valstybės dotacija, bet ir lengvatinis (su 3 proc. palūkanomis) bankų finansavimas.


Be to, norint įgyvendinti kaimyno sumanymą reikėtų keisti namo projektą, derinti jį su miesto vyriausiuoju architektu, nes keičiasi namo aukštingumas, be to, ši rekonstrukcija valstybės nebus dotuojama. Nors, ko gero, iš principo toks projektas įmanomas (jei namas atlaikys, architektas sutiks ir pavyks susitarti su gyventojais dėl kredito jau ne lengvatinėmis sąlygomis), tačiau ne “su renovacijos” vėliava.

REKLAMA


Sąlygos našlei


Mama išėjusi į išankstinę senatvės pensiją ir nori sužinoti, ar jai priklauso našlės pensija (vyras mirė prieš 2 metus)?


Našlių pensija gali būti paskirta, jei mirusysis mirties dieną buvo įgijęs teisę gauti arba gavo senatvės arba netekto darbingumo pensiją; minimalųjį stažą mirusysis įgijo dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose.


Apskaičiuojant stažą atsižvelgiama į mirusiojo amžių mirties dieną, stažas skaičiuojamas taip pat, kaip netekto darbingumo pensijai skirti. Mirusysis buvo nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas: našlys ar našlė yra senatvės pensijos amžiaus (neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu), našlys ar našlė tapę nedarbingais ar iš dalies nedarbingais: iki sutuoktinio mirties ar per 5 metus po sutuoktinio mirties; našlys ar našlė neturėję bendrų vaikų su mirusiu sutuoktiniu, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 1 metai.


Akivaizdu, kad jūsų mamai našlės pensiją trukdo gauti nepensinis amžius, tačiau galbūt yra ir daugiau kliūčių. Konkretesnės informacijos galėtumėte gauti teritoriniame „Sodros“ skyriuje.

Gyvenimo universitetai


Studijavau vienoje aukštojoje mokykloje, studijos buvo mokamos, tad gavau valstybės remiamą paskolą. Tačiau buvau pašalintas ir, praėjus metams, pradėjau kas mėnesį grąžinti paskolą. Šiuo metu studijuoju kitoje aukštojoje mokykloje, bet ir vėl valstybės nefinansuojamoje vietoje. Jeigu aš studijuoju ir neturiu pajamų, kaip man kas mėnesį mokėti įmokas bankui? Ar nepažeidžiamos mano teisės? Rudens semestrą norėjau paimti paskolą, tačiau bankas jos nesuteikė dėl, esą, netinkamai vykdomų įsipareigojimų. Kaip man juos tinkamai vykdyti, jeigu aš esu studentas ir neturiu jokių pajamų?Pagal įstatymus valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.


Asmenys atleidžiami nuo pinigų grąžinimo, jei:
• studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
• teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą;
• kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
• kuriems sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jie baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
• kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
• kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo, arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą ir t. t.

REKLAMA


Taigi, net jei nepavyko studijos pirmojoje aukštojoje mokykloje, turėjote galimybių jas nutraukti teisiškai sklandžiai. Šia teise nepasinaudojote, tad turite skolų, kurias turėsite grąžinti dirbdamas studijų metu arba paskirdamas metus tik darbui.


Pagirtinas jūsų, kaip ir kiekvieno žmogaus noras studijuoti, tačiau yra kaip yra, o teisė nemokėti skolų nepriskiriama prie žmogaus teisių. Siūlyčiau šio klausimo imtis kuo greičiau, nes kai šio o imsis antstoliai, padėtis dar labiau komplikuosis.

Parengta pagal žurnalą "Savaitė"