Akcijos taisyklės


Elektroninės prenumeratos priėmimo svetainės www.savaite.lt/swedbank  taisyklės

Prieš naudojantis mūsų elektronine prenumeratos priėmimo sistema www.savaite.lt/swedbank. Jūs privalote susipažinti ir sutikti su išdėstytomis akcijos  taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę langelyje „Mano duomenys įvesti teisingai. Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis.” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte ir supratote visas Taisykles ir be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

1.  Įvadas

1.1. Šis dokumentas yra prenumeratos sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Savaitė“ (toliau – Leidėjas) ir Jūsų (toliau – Prenumeratorius) dėl prenumeratos užsakymo naudojantis elektronine prenumeratos priėmimo interneto svetaine www.savaite.lt/swedbank  (toliau – EPPIS).
1.2. Prenumeratorius, prisijungdamas prie EPPIS,  visais būdais ir formomis naudodamas EPPIS paslaugas, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

2.  Bendroji dalis ( nuostatos )

2.1. Prenumeratoriui draudžiama naudotis EPPIS tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų EPPIS tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti EPPIS. 
2.2. Naudodamasis EPPIS Prenumeratorius privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

3.  Prenumeratoriaus įsipareigojimai

3.1. Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus nepilna arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
3.2. Prenumeratorius arba prenumeratos gavėjas privalo turėti patikimą, lengvai prieinamą, leidinių saugumą užtikrinančią ir leidinius talpinančią pašto (laiškų) dėžutę. Ant pašto (laiškų) dėžutės turi būti pažymėti: namo, buto numeris, adresas arba vardas ir pavardė. Priėjimas iki pašto (laiškų) dėžutės turi būti laisvai prieinamas. Jeigu laiptinės durys su kodine spyna, jos kodas nurodomas pastabų lauke arba nurodoma pastaba, kaip susisiekti su prenumeratos gavėju ir suderinti kitą pristatymo būdą. Už tinkamą prenumeratos pristatymo sąlygų sudarymą pašto darbuotojui atsakingas pats prenumeratorius.
3.3. Jeigu pašto (laiškų) dėžutė bendra, ar priklauso keliems skirtingiems adresatams, tai pretenzijos dėl žurnalų negavimo nepriimamos.
3.4. Prenumeratorius turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo ar negavimo, privalo kreiptis tiesiogiai į Leidėją el. paštu : akcija@savaite.lt Nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją.

4.  Užsakymo informacijos duomenys

4.1. Prenumeratą suteikiančiu kodu Prenumeratorius gali pasinaudoti tik vieną kartą.
4.2. Prenumerata priimama visoje Lietuvos teritorijoje.
4.3. Priklausomai nuo įvykdytų akcijos sąlygų, prenumeratoriui suteikiama vieno mėnesio žurnalo “Savaitė” prenumerata.
4.4. Prenumerata priimama pilnam mėnesiui visiems numeriams, kurie išeina nuo pirmojo mėnesio trečiadienio iki paskutinio mėnesio antradienio imtinai.
4.5. Jeigu prenumeratos užsakymas įvedamas iki mėnesio 23 d., tai artimiausias galimas prenumeratos mėnuo yra kitas. Prenumeratoriui suteikta teisė pasirinkti prenumeratos pradžią nuo vėlesnio mėnesio. Vėliausios prenumeratos pradžia yra 2015 m. vasario mėn. Prenumeratorius unikalų kodą turi panaudoti iki 2015 m. vasario 25 dienos. 
4.6. Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti Užsakymo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos duomenimis Prenumeratai užsakyti ar gauti.
4.7. Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Leidėjui duomenis ir (ar) informaciją, Prenumeratorius besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Leidėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Prenumeratoriaus duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymui, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams.

5.  Prenumeravimo sutarties sudarymas

5.1. Prenumeratorius užsako žurnalo “Savaitė” prenumeratą, įvesdamas akcijos metu gautą unikalų kodą ir pateikdamas Leidėjui užsakymą per EPPIS. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Užsakovas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
5.2. Po to, Prenumeratorius gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.

6.  Prenumeratos pristatymas

6.1. Prenumerata pristatoma visoje Lietuvos teritorijoje.
6.2. Prenumerata pristatoma kitą dieną po leidinio išėjimo. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse leidinys gali būti pristatomas dar viena diena vėliau.
6.3. Prenumeratoriaus užsakyta prenumerata yra pristatoma Prenumeratoriaus užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.
6.4. Prenumeratorius sutinka, kad Prenumeratoriaus užsakyme nurodytu adresu į pašto (laiškų) dėžutę pristačius leidinį, yra laikoma, kad leidinys yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui ir Prenumeratorius dėl to neturi jokių pretenzijų. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki adresato pašto (laiškų) dėžutės.
6.5. Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Prenumeratorius užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kuriuo turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius  turi nedelsiant patikslinti adresą, o Leidėjas kuo skubiau nukreipia kitus leidinio numerius patikslintu adresu. Už išėjusius ir dėl aukščiau išvardintų priežasčių nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.
6.6. Jeigu adresato pašto (laiškų) dėžutė yra netvarkinga ar negarantuoja saugaus leidinių saugojimo, laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys pašto (laiškų) dėžutę. Už dėl aukščiau išvardintų priežasčių nepristatytus leidinius atsako Prenumeratorius.
6.7. Leidėjas neatsako už prenumeratos pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Leidėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
6.8. Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Leidėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Po savaitės ar vėliau  pareikštas pretenzijas nuo “Savaitės” numerio išėjimo, Leidėjas neatsako.

7.  Garantijos

7.1. Leidėjas garantuoja leidinių kokybę, todėl gavus leidinį su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Leidėją. Brokuotas leidinys bus pakeistas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai. Prenumeratorius turi parašyti pretenziją el. paštu: : akcija@savaite.lt ir nurodyti broko požymius. Saugoti brokuotą leidinį kaip įrodymą ir esant leidėjo prašymui perduoti jį kurjeriui, kai jis pristatys kokybišką leidinį.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Visos teisės į EPPIS ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks EPPIS esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Leidėjo sutikimo.
8.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami EPPIS yra Leidėjo nuosavybė arba Leidėjas juos teisėtai naudoja.

9.  Leidėjo atsakomybės ribojimas

9.1. Prenumeratorius sutinka, kad Leidėjas nėra ir nebus atsakingas už EPPIS ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Prenumeratoriaus ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
9.2. Prenumeratorius supranta ir sutinka su tuo, kad Leidėjas nėra ir nebus atsakingas už EPPIS esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenimis.
9.3. Prenumeratorius supranta ir sutinka, kad Leidėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos Prenumeratoriaus veiksmus arba neveikimą susijusį su Prenumeratoriaus naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
9.4. Prenumeratorius įsipareigoja užtikrinti, kad Leidėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Prenumeratorius naudojosi EPPIS bei Paslaugomis.

10.  Taikytina teisė

10.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.  Informacijos siuntimas

11.1. Leidėjas visus patvirtinimus, pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
11.2. Leidėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Prenumeratorius negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Leidėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Prenumeratoriui kopijos buvimas Leidėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Prenumeratoriui išsiuntimą.
11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Prenumeratorius siunčia el. paštu: akcija@savaite.lt
11.4. Skundai ir pretenzijos nuo 2013 metų lapkričio 1 dienos nepriimami.

UAB „Savaitė“
Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Tel./faks. 8 (5) 2460622, 
El. paštas akcija@savaite.lt