Ką reikia žinoti pravėrus darbo biržos duris

Ką reikia žinoti pravėrus darbo biržos duris


Kiekvieną rudenį padaugėja asmenų, praveriančių teritorinių darbo biržų duris. Vieni tai daro dėl galimybės privalomuoju sveikatos draudimu būti apdraustiems valstybės lėšomis, kiti – dėl kartu gyvenantiems asmenims teisės į socialinę paramą įgijimo, treti – dėl darbo biržų teikiamų paslaugų.

Dr. Antanas PETRAUSKAS,
socialinių problemų analitikas


Nuo šių metų liepos 1 d. pagrindines užimtumo formas ir jų sistemą, darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, darbo rinkos paslaugų teikimo ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo organizavimą ir finansavimą reglamentuoja Užimtumo įstatymas, pakeitęs iki tol taikytą Užimtumo rėmimo įstatymą. Teritorinių darbo biržų duris praveriantiems asmenims naujojo įstatymo nustatytos darbo rinkos paslaugos bus teikiamos vadovaujantis naujos redakcijos Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu.


Registravimosi tvarka


Minėtų teisės aktų nustatyta, kad bedarbiais įsiregistravusiems asmenims, taip pat teritorinėse darbo biržose registruotiems darbo ieškantiems asmenims neatlygintinai teikiamos registravimo teritorinėje darbo biržoje, informavimo, konsultavimo, įsidarbinimo galimybių vertinimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualiosios užimtumo veiklos planavimo paslaugos.


Darbo ieškantiems asmenims, ne jaunesniems kaip 14 metų, teks kreiptis į tą teritorinę darbo biržą, kurios paslaugų teikimo teritorijoje yra jų gyvenamoji vieta. Registruojantis teritorinėje darbo biržoje ir kiekvieną kartą lankantis joje teks pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę arba pasą.

REKLAMA


Registruojantis darbo biržoje taip pat pateikiami juridinę galią turintys asmens išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, dokumentai dėl laikotarpių, turinčių įtaką skiriant nedarbo socialinio draudimo išmokas, teisę į papildomą rėmimą suteikiantys dokumentai (neįgalumo (darbingumo) lygio ar pabėgėlio statuso pažymos), jeigu ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų.


Pagal darbo ieškančio asmens teritorinei darbo biržai pateiktus dokumentus šios biržos specialistas užpildys darbo ieškančio asmens kortelę, pasirašytinai supažindins su jo teisėmis ir pareigomis, aptars ir padės pasirinkti jam reikiamas paslaugas ir jų teikimo būdą, įteiks darbo ieškančio asmens atmintinę.


Patikra ir statusas


Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo darbo ieškančio asmens įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos atliekama patikra dėl asmens draudimo laikotarpių, gautų (gaunamų) draudžiamųjų pajamų, vykdytos (vykdomos) ūkinės veiklos, mokymosi ir kt., t. y. iš valstybės registrų ir informacinių sistemų renkami duomenys, kurių reikia asmens statusui nustatyti ir jam reikiamoms darbo rinkos paslaugoms teikti. Na, o sprendimas dėl statuso darbo ieškančiam asmeniui suteikimo turi būti priimtas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo minėtos informacijos gavimo dienos.

REKLAMA


Įregistruotam teritorinėje darbo biržoje asmeniui gali būti suteiktas vienas iš šių statusų: 1) bedarbio; 2) užimto asmens; 3) pensinio amžiaus asmens; 4) nedarbingo asmens; 5) besimokančio asmens; 6) asmens, praradusio bedarbio statusą. Bedarbio ar kitas statusas įregistruotam teritorinėje darbo biržoje darbo ieškančiam asmeniui suteikiamas nuo registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos.


Teritorinėje darbo biržoje įregistruotam asmeniui informavus arba iš valstybės registrų ir informacinių sistemų gavus informaciją apie pasikeitusius duomenis, esančius darbo ieškančio asmens kortelėje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokios informacijos gavimo dienos priimamas sprendimas dėl asmens turimo statuso sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo, registravimo teritorinėje darbo biržoje nutraukimo ar registravimo teritorinėje darbo biržoje pakartotinai.


Galimybės ir planas


Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos atliekamas darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybių vertinimas. Tokio vertinimo tikslas – nustatyti ir parinkti darbo ieškančiam asmeniui tas darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvias darbo rinkos politikos priemones – paramą mokymuisi, paramą judumui, remiamąjį įdarbinimą ar paramą darbo vietai steigti, – kurios yra tinkamos tam darbo ieškančiam asmeniui atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, darančias įtaką darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybėms.


Teritorinė darbo birža, atsižvelgdama į darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, priskiria darbo ieškantį asmenį didelių, vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei ir sudaro individualų užimtumo veiklos planą.Bedarbio statusą turinčiam darbo ieškančiam asmeniui individualus užimtumo veiklos planas sudaromas per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Kitiems darbo ieškantiems asmenims toks planas parengiamas tik jų prašymu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.


Individualus užimtumo veiklos planas sudaromas ne ilgesniam kaip metų laikotarpiui. Šiame plane nurodomi bedarbio ir teritorinės darbo biržos įsipareigojimai dėl darbo rinkos paslaugų bedarbiui teikimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jo užimtumo didinimo programų įgyvendinimo bei bedarbio atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką vykdymo terminai ir tvarka.


Teritorinė darbo birža, prieš siųsdama asmenį dalyvauti konkrečioje aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje, turi ją parinkti ir asmenį siųsti į tai tikslinei grupei, kuriai yra priskirtas asmuo, taikomas aktyvios darbo rinkos politikos priemones laikydamasi aktyvios darbo rinkos politikos priemonių atitinkamai darbo ieškančių asmenų grupei skyrimo prioritetų.


Beje, darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus per 6 mėnesių laikotarpį, įsidarbinimo galimybių vertinimas atliekamas pakartotinai kas 3 mėnesius. Dėl to gali būti keičiamas, tikslinamas ar parengiamas naujas individualus užimtumo veiklos planas. Taip gali atsitikti ir teritorinei darbo biržai atlikus ankstesnio plano priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimą.


Post scriptum


Teritorinėje darbo biržoje registruotam asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą, jo prašymu asmens duomenis pradeda tvarkyti ir paslaugas teikti teritorinė darbo birža, teikianti paslaugas naujos asmens gyvenamosios vietos teritorijos gyventojams. Na, o jeigu toks asmuo persikelia gyventi į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę, jo prašymu asmens duomenis pradeda tvarkyti ir darbo rinkos paslaugas teikti prašyme nurodytos valstybės darbo rinkos tarnyba.Pusjuodis Pasviręs tekstas Pabrauktas tekstas Užbrauktas tekstas | Lygiuoti pagal kairįjį kraštą Centre Lygiuoti pagal dešinįjį kraštą | Įterpti šypsenėlę Spalva | Paslėptas tekstas Įkelti citatą Spoileris